Algemene voorwaarden Fruit uit Zuid VOF.

Onze gegevens
Fruit uit Zuid VOF, handelend onder fruituitzuid.nl

Leenderweg 180
5644AA, Eindhoven
Telefoonnummer: +31612081440
E-mailadres: info@fruituitzuid.nl

KvK-nummer: 81765525
Btw-identificatienummer: NL862212406B01

Toepasselijkheid
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van fruituitzuid.nl en op de overeenkomst tussen Fruit uit Zuid VOF. en u.
2. Voordat de overeenkomst tot stand komt, stelt Fruit uit Zuid VOF. de algemene voorwaarden via onze website of per e-mail aan u beschikbaar zodat u de algemene voorwaarden gemakkelijk kunt opslaan. Als dit niet kan, zal Fruit uit Zuid VOF. voordat de overeenkomst tot stand komt aangeven op welke manier u kennis kunt nemen van de algemene voorwaarden en dat we ze op uw verzoek per e-mail of op een andere manier kosteloos naar u toezenden.
3. Als naast de algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kunt u zich beroepen op de bepaling die voor u het meest gunstig is.

Aanbod
1. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden Fruit uit Zuid VOF. niet.
2. Het aanbod bevat zodanige informatie dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Als u een bestelling plaatst bij Fruit uit Zuid VOF. bevestigen wij onmiddellijk per e-mail dat wij de aanvaarding hebben ontvangen.

Herroepingsrecht
1. U heeft het recht een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product binnen 14 dagen dagen zonder opgave van redenen te herroepen. Bedenktijd is de termijn waarbinnen u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht. Dit geldt alleen voor verpakte dranken en non- food producten.
2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is het product heeft ontvangen, of:
a. als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen; of
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u of een door u aangewezen derde de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
3. U kunt een overeenkomst tot het verrichten van diensten en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. De bedenktijd gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Behandeling van het product tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product. U moet het product slechts behandelen in de mate die nodig is om de aard en de werking van het product vast te stellen. Behandel het product zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
2. U bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.

Uitoefening van het herroepingsrecht
1. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere duidelijke manier aan Fruit uit Zuid VOF.
2. U stuurt het product zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de melding, terug of overhandigt u dit aan (een gemachtigde van) Fruit uit Zuid VOF. Dit hoeft niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen.
3. U stuurt het product met alle geleverde toebehoren terug, als het kan in originele staat en verpakking en volgens de instructies van Fruit uit Zuid VOF.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
5. De consument betaald de rechtstreekse kosten van het terugzenden.
6. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.
7. *Herroepingsrecht is alleen van toepassing op de non- food producten van Fruit uit Zuid VOF.*

Verplichtingen van Fruit uit Zuid VOF. bij herroeping
1. Als u de melding van herroeping via onze website of per e-mail kunt versturen, sturen we na ontvangst van deze melding onmiddellijk een ontvangstbevestiging.
2. Fruit uit Zuid VOF. vergoedt uw betaling (inclusief eventuele leveringskosten die door ons in rekening gebracht voor het geretourneerde product) onmiddellijk, maar in ieder geval 14 dagen na de dag waarop u de herroeping aan ons meldt.
3. Tenzij Fruit uit Zuid VOF. aanbiedt het product zelf af te halen, mogen we wachten met terugbetalen tot Fruit uit Zuid VOF. het product heeft ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden, afhankelijk van wat eerder gebeurt.
4. Fruit uit Zuid VOF. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u.
5. Als u heeft gekozen voor een duurdere levermethode dan de goedkoopste, hoeft Fruit uit Zuid VOF. de bijkomende kosten voor de duurdere levermethode niet terug te betalen.

Prijs
1. Tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur verhoogt Fruit uit Zuid VOF. de prijzen niet, behalve als de prijswijzigingen komen door veranderingen in btw-tarieven.
2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Fruit uit Zuid VOF. dit bepaalt heeft en:
a. het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. u de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4. De prijzen in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief btw.

Nakoming van de overeenkomst en extra garantie
1. Fruit uit Zuid VOF. waarborgt dat de producten of diensten voldoen aan de overeenkomst. Als het overeengekomen is, waarborgt Fruit uit Zuid VOF. ook dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Extra garantie zijn toezeggingen van Fruit uit Zuid VOF, onze leverancier, fabrikant of importeur waar u rechten aan kunt ontlenen die verder gaan dan uw wettelijke rechten.
3. Verstrekte extra garantie beperken uw wettelijke rechten niet.

Uitvoering van de overeenkomst en levering
1. Fruit uit Zuid VOF. zal zorgvuldig omgaan met de uitvoering van de bestelling.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Fruit uit Zuid VOF. heeft doorgegeven.
3. Fruit uit Zuid VOF. zal bestellingen uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Als de levering vertraging ondervindt of een bestelling niet of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 4 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht.
4. Het risico van beschadiging of vermissing van producten berust bij Fruit uit Zuid VOF. tot het moment van levering aan u of een door u aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Betaling
1. U moet betalen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. Bij een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt de termijn aan op de dag nadat u de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Fruit uit Zuid VOF.  mag u niet in de algemene voorwaarden verplichten om meer dan 50% vooruit te betalen.
3. U moet fouten in betaalgegevens onmiddellijk aan Fruit uit Zuid VOF. melden.

Klachtenregeling
1. Fruit uit Zuid VOF. heeft een klachtenregeling.
2. U moet klachten onmiddellijk en volledig melden bij Fruit uit Zuid VOF.
3. Fruit uit Zuid VOF. beantwoordt klachten binnen 4 dagen. Als het behandelen van een klacht langer duurt, zal Fruit uit Zuid VOF. binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging sturen en een indicatie geven wanneer we een uitvoeriger antwoord geven.

Geschillen
Op overeenkomsten tussen Fruit uit Zuid VOF. en u waar de algemene voorwaarden betrekking op hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende of afwijkende bepalingen moeten schriftelijk worden vastgelegd en mogen niet in uw nadeel zijn.